Buddion y prosiect i’r gymuned leol

 

Yn ystod y cyfnod adeiladu, darperir cyfleoedd i gontractwyr, darparwyr gwasanaethau a chyflenwyr a fydd yn cynnig budd uniongyrchol i’r economi leol.

 

Ein nod yw defnyddio cwmnïau peirianneg lleol a’u hadnoddau gymaint â phosibl ar gyfer y gwaith adeiladu ar y safle. Bydd hyn yn cynnwys contractwyr peirianwyr sifil, mecanyddol, trydanol ac offeryniaeth.

 

Bydd y gymuned leol ar ei hennill yn gyffredinol o ganlyniad i wella hyfywedd Purfa Penfro yn y tymor hir fel cyflogwr pwysig  yn Sir Benfro ac yng Nghymru. Cyflogir mwy na 500 o weithwyr amser llawn ac ychydig llai na 900 o weithwyr contract yn y Burfa.

Yn ystod ‘gweithdroadau’ cynnal a chadw pwysig a gynllunnir, gall y niferoedd a gyflogir yn y burfa gynyddu gan 1,500 o bobl ychwanegol. Ar ben hynny, mae’r burfa’n cefnogi cynllun graddedigion a phrentisiaethau sydd wedi hen ennill ei blwyf ac yn cwmpasu disgyblaethau fel gweithrediadau proses, offeryniaeth, cynnal a chadw trydanol a mecanyddol, a pheirianneg gemegol a phroses.

Yn ehangach, mae Purfa Penfro’n prynu gwasanaethau gan fwy na 600 o gwmnïau, y mae llawer ohonynt yng Nghymru, ac yn 2016, roedd cyfanswm y gwariant â chwmnïau lleol yn fwy na £36 miliwn. Yn ystod ‘gweithdroadau’, gall y gwariant hwn gynyddu gan £200 miliwn ychwanegol.

 

Amcangyfrifir bod cyflogau, ardrethi busnes a chyflogaeth ym Mhurfa Penfro yn werth £75 miliwn y flwyddyn i economi Cymru. Daeth astudiaeth gan Ysgol Fusnes Caerdydd yn 2013 i’r casgliad fod pob swydd uniongyrchol yn sector ynni Dyfrffordd y Ddau Gleddau yn cefnogi 1.7 o swyddi cyfwerth ag amser llawn (CALl) eraill yn economi Cymru.

 

Mae gan Burfa Penfro hanes hir o gefnogi gweithgareddau addysgol, diwylliannol, a chwaraeon yn ei chymunedau lleol, gyda channoedd ar filoedd o bunnoedd yn cael eu gwario bob blwyddyn ar grwpiau a phrosiectau elusennol a chymunedol yn Sir Benfro ac yng Nghymru. Mae sicrhau dyfodol y burfa drwy reoli costau ynni yn un ffordd o sicrhau bod cymunedau lleol yn Sir Benfro yn parhau i dderbyn y buddion hyn.

 

 

 

 

 

 

Cyfraniad presennol Purfa Penfro at yr economi leol

500
Gweithwyr amser llawn

900

Bron 900 o weithwyr contract

1,500+

Yn ystod ‘gweithdroadau’ cynnal a chadw mawr a gynllunnir, gall y niferoedd a gyflogir yn y burfa gynyddu gan 1,500+ o bobl ychwanegol

£36 miliwn

Mae Purfa Penfro’n prynu gwasanaethau gan fwy na 600 o gwmnïau, y mae llawer ohonynt yng Nghymru. Yn 2016, roedd cyfanswm y gwariant â chwmnïau lleol yn fwy na £36 miliwn.

£75 miliwn

y flwyddyn yn sgîl cyflogau, ardrethi a chyflogaeth yn y burfa.

1.7 o swyddi CALl

Mae pob swydd uniongyrchol yn sector ynni Dyfrffordd y Ddau Gleddau yn cefnogi 1.7 o swyddi cyfwerth ag amser llawn (CALl) ychwanegol yn economi Cymru.